FileDocCategorySizeDatePackage
TestParamReader.javaAPI DocApache Axis 1.43675Sat Apr 22 18:57:26 BST 2006test.utils.bytecode

TestParamReader

public class TestParamReader extends junit.framework.TestCase
Description User: pengyu Date: Sep 12, 2003 Time: 11:51:28 PM

Fields Summary
private TestDerivedClass
test
private org.apache.axis.utils.bytecode.ParamReader
reader
Constructors Summary
public TestParamReader(String name)

    
    super(name);
  
Methods Summary
public static voidmain(java.lang.String[] arg)

    TestParamReader t = new TestParamReader("");
    t.testGetConstructorParameters();
  
protected voidsetup()

    test = this.new TestDerivedClass(1);
  
public static junit.framework.Testsuite()

    return new TestSuite(TestParamReader.class);
  
public voidtestGetConstructorParameters()

    try {
      reader = new ParamReader(TestDerivedClass.class);
      assertTrue("should not be null", reader != null);
      Constructor ctor = TestDerivedClass.class.getConstructor(new Class[] {
        TestParamReader.class, Integer.TYPE});

      String [] params = reader.getParameterNames(ctor);
      assertTrue("params is not null" , params.length == 2);
      assertTrue("param name is 'in'", params[1].equals("in"));
    }
    catch (IOException e) {
      fail("failed to setup paramreader:" + e.getMessage());
    }
    catch (NoSuchMethodException e) {
      fail(e.getMessage());
    }

  
public voidtestGetMethodParameters()

    try {
      reader = new ParamReader(TestDerivedClass.class);
    } catch (IOException e) {
      fail("failed to setup paramreader:" + e.getMessage());
    }
    assertTrue("should not be null", reader != null);
    //first get method1
    try {
      Method method1 = TestDerivedClass.class.getMethod("method1", new Class[] {Boolean.TYPE});
      String [] params = reader.getParameterNames(method1);
      assertTrue("one parameter only",params.length == 1);
      assertTrue("It is 'boolValue'", params[0].equals("boolValue"));

      Method method2 = TestDerivedClass.class.getMethod("method2", new Class[] {Boolean.TYPE});
      params = reader.getParameterNames(method2);
      assertTrue("one parameter only",params.length == 1);
      assertTrue("It is 'boolValue'", params[0].equals("boolValue"));
      method2= TestDerivedClass.class.getMethod("method2", new Class[] {Integer.TYPE});
      params = reader.getParameterNames(method2);
      assertTrue("one parameter only",params.length == 1);
      assertTrue("It is 'intValue'", params[0].equals("intValue"));

      Method method3 = TestDerivedClass.class.getMethod("subClassInherit", new Class[] {Integer.TYPE});
      params = reader.getParameterNames(method3);
      assertTrue("It should not find inherited method", params == null);
    } catch (NoSuchMethodException e) {
      fail(e.toString());
    } catch (SecurityException e) {
      fail(e.toString());
    }